Regnskab - stikord i bogen

A

Acontoskat 9.5
Administrationsomkostninger 7.5
Advokat 7.5
AER 7.6
AES 7.6
Afgiftsforpligtelser 10.3
Afkastningsgrad 5.3
Afskrivninger 7.7, 8.3
Afskrivningsgrundlag 8.3
Aktiver 8.1
Aktivernes omsætningshastighed 5.3
AM-bidrag 9.5
Analytiker 5.1
Anbefalinger og Nøgletal 2010 5.3
Andre driftsomkostninger 7.8
Andre eksterne omkostninger 7.5
Anlægsaktiver 8.1, 8.4
Annoncer 7.5
Antal medarbejdere 5.3
Arbejdsskadeforsikring 7.6
Artsopdelt resultatopgørelse 6.6
A-skat 9.5
Associeret virksomhed 3.1
ATP 7.6
Attestation 6.2
Autodrift 7.5

B

Back-up 3.2
Balance 11.4
Balanceposter 6.5
Beskrivelse af bogføringssystem 6.2
Bestyrelse 7.6
Betalingskort 8.6
Bilag 3.2, 6.2
Bilagsnummer 6.2
Billeje 7.5
Bogføringsloven 3.2
Bogholder 7.5
Bogholderi 6.1
Bonus 7.4, 8.6
Brændstof 7.5
Bygninger 8.3
Byttehandel 6.2
Byttetransaktion 6.2
Bøder 3.7

C

Charlotte Anderberg Ege 1.1
Checkliste 11.9
Checkskema 11.6
COVID-19 7.11

D

DA-Barsel 7.6
Datering 4.1
Dattervirksomhed 3.1, 8.4
Deposita 8.4
Det offentlige ejerregister 3.7
Detailhandel 6.2
Digital indberetning 3.4
Direktion 7.6
Distributionsomkostninger 7.5
Dokumentation 11.9
Driftstabserstatning 7.3

E

EDB-omkostning 7.5
EDI 6.3
Egenkapital 9.1, 9.2
Egenkapitalens forrentning 5.3
Egne kapitalandele 3.7, 9.2
E-indkomst 7.6
Ejendomsomkostninger 7.5
Ejendomsselskab 8.9
Ejerafgift 7.5
Ejeraftale 3.7, 8.4
Ejerbog 3.7
Ejerforhold 10.5
Ejerpantebrev 10.4
Ejerregister 3.7, 10.5
Eksempel på ledelsesberetning 5.4
Eksternt bilag 6.2
Ekstraordinære poster 7.11
Ekstraordinært udbytte 3.7
El 7.5
Elastikker 7.4
Elektronisk form 3.2
Elektronisk opbevaring 3.2
Emballage 7.4
Engangsydelse 7.5
Engelsk 3.3
Entreprisekontrakter 7.2
Erhvervede rettigheder 8.2
Erhvervsstyrelsen 3.4
ERP-system 6.3
EU-handel 6.2
Eurocard 8.6
Eventualaktiver 10.2
Eventualforpligtelser 10.3

F

Factoringomkostning 7.5
Faktura 6.2
Faktureringskrav 6.2
Fejl eller mangler i ledelsesberetning 4.6
Fem års hoved- og nøgletal 5.3
Ferie 9.5
Feriegodtgørelse 9.5
Feriepenge 7.6, 9.5
Filial 3.4
Filialer i udlandet 5.2
Fogedforretning 8.6
Forbehold 4.3
Fordringspant 10.4
Forpligtelser 9.1, 9.3
Forretningsorden 3.7
Forsikring 7.5
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 5.2
Fortsat drift 4.5
Forudbetaling 8.5
Fragt 7.4
Fravalg af revision 4.1
Fri bil 7.6
Fri telefon 7.6
Frie reserver 3.7
Fritagelse 3.4
Fritagelsesmuligheder 3.6
Frivillig acontoskat 9.5
Frivilligt koncernregnskab 3.6
Funktionsopdelt resultatopgørelse 6.7
Færdiggjorte udviklingsprojekter 8.2

G

Garantiforpligtelser 10.3
GDPR 3.9
Generalforsamlingsprotokollat 3.4
Generalforsamlingsreferat 3.4
God bogføringsskik 3.2
Going concern 10.6
Goodwill 8.2, 8.4
Grunde 8.3
Grønland 3.4
Gæld 9.5
Gældsbreve 9.4
Gældseftergivelse 7.3
Gældsforpligtelser 9.4

H

Handelsomkostninger 8.7
Handelsvarer 8.5
Hensatte forpligtelser 9.3
Hensættelse til tab på debitorer 8.6
Hjælpematerialer 7.4, 8.5
Hjælpeværktøjer 11.1
Husleje 7.5

I

Igangværende arbejder for fremmed regning 8.6
Immaterielle anlægsaktiver 8.2
Indberetning 3.7
Indefrosne feriemidler 7.10
Indeståender i pengeinstitut 8.8
Indpakningsplastik 7.4
Indregning af indtægter 7.2
Indsendelse 3.4
Indsendelsesfrister 3.4
Insolvent 8.6
Internet 7.5
Internt bilag 6.2
Investeringsejendom 8.9
Investeringsejendomme 8.3
Investor 5.1

J

Jane Thorhauge Møllmann 1.1

K

Kapitalandele 7.9, 8.4, 8.4
Kapitalejerlån 8.6
Kapitalinteresse 3.1
Kasseafstemning 6.2
Kassebeholdninger 8.8
Kassebon 6.2
Kassedifference 7.5
Kassestrimmel 3.2
Kaution 10.4
Kautionsforpligtelser 10.3
Klistermærker 7.4
Knowhow 8.2
Koncern 3.1
Koncernregnskab 3.6
Konkret opgørelse 9.5
Konkurs 8.6
Konstaterede tab på debitorer 8.6
Kontingent 7.5
Kontoplan 6.4
Kontoplan for balancen 6.8
Kontrolspor 3.2
Kontrolsporet 6.2
Kortfristede gældsforpligtelser 9.5
Kostprismetoden 8.4
Krav til bilagsdokumentation 6.2
Krav til registreringer 6.2
Kreditkøb 7.5
Kryptovaluta 8.2
Kundeportefølje 8.2
Kurstab 7.10
Købsmoms 11.7

L

Leasing 7.5
Leasingaftaler 10.3
Leasingaktiver 10.4
Leasingforpligtelser 9.4
Ledelsens ansvar 3.5
Ledelsens underskrift 4.1
Ledelsesansvar 3.2
Ledelsesberetning 5.1, 5.2
Ledelsespåtegning 4.1
Leje 7.5
Lejeaftaler 10.3
Lejeindtægter 7.3
Leveringsdato 6.2
Levetid 8.3
Licenser 8.2
Licensindtægter 7.3
Likvidation 3.4
Lovbestemte hovedtal 5.3
Lovpligtig revision 4.2
Lønafstemning 7.6
Lønninger 7.6
Lånekapital 9.4
Låneomkostninger 7.10

M

Maskiner 8.3
Mastercard 8.6
Materielle anlægsaktiver 8.3
Medarbejdere 7.6
Mellembalance 3.7
Mellemregning 7.10
Merværdiafgift 7.2
Mindre nyanskaffelser 7.7
Moduler 6.3
Moms 7.2, 8.6
Momsangivelse 11.7
Momssandsynliggørelse 11.7
Myndigheder 3.2
Målgruppe 3.1

N

Nedskrivninger 7.7
Noter 10.1, 11.5
Nærtstående parter 10.5

O

Offentliggørelse af årsrapport 3.4
Omsætning 7.2
Omsætningsaktiver 8.1
Omvendt betalingspligt 6.2
Opbevaring af bilag 6.2
Opbevaring af regnskabsmateriale 3.2
Operationel leasing 7.5
Ordinært udbytte 3.7
Overkurs 9.2
Overskud 9.2
Overskudsgrad 5.3
Overtidstillæg 7.6

P

Pantsætning 10.4
Passiver 9.1
Patenter 8.2
Pengeinstitutter 9.4
Pensioner 7.6, 9.3
Pensionsforpligtelser 10.3
Periodeafgrænsningsposter 8.6
Periodeafslutning 11.6
Personaleomkostninger 7.6
Persondataforordning 3.9
Prioritetsgæld 9.4
Produktionsanlæg 8.3
Pålidelighed 3.2

R

Rabat 7.2, 7.4, 7.10
Rapporteringsforpligtelser 4.4
Realisationsavance 7.3
Realisationstab 7.8
Regnskabsklasse 3.1, 3.2
Regnskabsmateriale 3.2
Regnskabsmæssig assistance 7.5
Regnskabspligt 3.2
Regnskabspligtig 3.1
Regnskabsår 3.3
Regulering af skat vedrørende tidligere år 7.12
Regulering af udskudt skat 7.12
Rejseomkostning 7.5
Reklame 7.5
Relevante nøgletal 5.3
Rengøring 7.5
Renter 7.10, 8.6
Reparation 7.5
Repræsentation 7.5
Reserver 7.13
Resultat 5.2, 7.13
Resultatdisponering 7.13
Resultatopgørelse 6.4, 7.1, 11.2, 11.3
Resultatposter 6.5
Retsforpligtelser 10.3
Retssag 10.2
Retvisende billede 3.2
Reverse charged 6.2
Review 4.2
Revision 4.2
Revisionsbevis 4.3
Revisionsprotokol 3.7
Revisor 7.5, 11.9
Revisors ansvar 3.5
Revisors arbejde 4.2
Revisors påtegning 4.2
Risiko 8.5
Royaltyindtægter 7.3
Råvarer 8.5

S

Salg af tjenesteydelser 7.2
Salg af varer 7.2
Salgsmoms 11.7
Scrapværdi 8.3
Sekundær panteret 10.4
Selskabsskattesats 7.12
Sikkerhedsstillelse 10.4
Sikkerhedsstillelser for dattervirksomheder 10.5
Skat 7.2, 8.6
SKAT 11.7
Skat af årets skattepligtige indkomst 7.12
Skatteforpligtelser 10.3
Skattepligtig indkomst 7.12
Skrivebordsplads 7.5
Skyldige personaleomkostninger 9.5
Skyldige renter 9.5
Software 8.2
Soliditetsgrad 5.3
Sponsorat 7.5
Sprog 3.3
Stemmerettighed 8.4
Stempelomkostninger 7.10
Strips 7.4
Støtteerklæringer 10.3
Summarisk opgørelse 9.5
Svømmende varer 8.5
Særlige risici 5.2
Særlige tillæg 7.6

T

Tab på debitor 7.5
Tab på debitorer 8.6
TastSelv 9.5
Telefon 7.5
Tilbagekaldelse af en årsrapport 3.4
Tilgodehavender 8.4, 8.6
Tilgodehavender hos ledelse 10.5
Tilknyttet virksomhed 3.1
Tilvalg af revision 4.1
Tinglysning 7.10
Told 7.4
Transaktioner med nærtstående parter 10.5
Transaktionsspor 3.2
Tvangsopløsning 3.4

U

Udbytte 3.7, 7.13, 9.2
Udbytteskat 3.7
Uddannelsesomkostninger 7.5
Udenlandsk valuta 8.8
Udlodning 3.7
Udskudt skat 7.12, 9.3
Udskudt skatteaktiv 8.6
Udtalelse om ledelsesberetningen 4.6
Udvidet gennemgang 4.2
Udviklingsomkostninger 8.2
Udviklingsprojekter under udførelse 8.2
Uenig med ledelsen 4.3
Uenighed 4.1
Uforudsete udgifter 7.11
Underskriftsforhold 3.4
Underskud 9.2, 10.2
Undtagelseserklæring 3.4
Unoterede kapitalandele 8.7
Usikkerhed 4.5
Usædvanlige forhold 10.6

V

Valuta 3.3
Valutakursreguleringer 7.10
Vand 7.5
Varebeholdninger 8.5
Vareforbrug 7.4
Varekøb 7.4
Varelagerreguleringer 7.4
Varemærker 8.2
Varer 8.5
Varer under fremstilling 8.5
Varme 7.5
Vedtægter 3.7, 8.4
Vicevært 7.5
Videnressourcer 5.2
Virksomhed 6.4
Virksomheder 9.4
Virksomhedskapital 9.2
Virksomhedspant 10.4
Voldgiftssager 10.3
Vægtafgift 7.5
Værdipapirer 7.9, 8.4, 8.7
Værdiregulering 8.9
Væsentlige usikkerheder 10.6
Væsentligste aktiviteter 5.2

Æ

Ændret skattesats 7.12
Ændring af regnskabsår 3.3

Ø

Økonomiske forhold 5.2
Økonomistyring 6.1
Økonomisystem 6.3

Å

Årsrapport 3.1, 3.3
Årsregnskab 3.1
Årsregnskabsloven 3.2, 3.8

Bestil Regnskab

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere