Regnskab - indhold i bogen

1. Om denne håndbog

   1.1 Om denne håndbog

2. Stikord

3. Regnskabslovgivningen

   3.1 Introduktion
   3.2 Regnskabslovens opbygning og overblik
   3.3 Regnskabets formkrav
   3.4 Indsendelsesfrister for årsrapporter og formalia
   3.5 Ansvaret for årsrapporten
   3.6 Koncernregnskab
   3.7 Selskabsretlige formalia
   3.8 Regnskabslovgivningen
   3.9 Persondataforordning (GDPR) - Light

4. Ledelses- og revisionspåtegningen

   4.1 Ledelsespåtegning i årsrapporten
   4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten
   4.3 Forbehold i revisors påtegning
   4.4 Fremhævelse af forhold og andre rapporteringsforpligtelser i revisors påtegning
   4.5 Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
   4.6 Revisors udtalelse om ledelsesberetningen

5. Ledelsesberetningen

   5.1 Ledelsesberetningen
   5.2 Ledelsesberetningens indhold
   5.3 Fem års hoved- og nøgletal
   5.4 Eksempel på ledelsesberetning

6. Økonomistyring og bogholderi

   6.1 Økonomistyring og bogholderi
   6.2 Bogholderiets krav til registreringer
   6.3 Økonomisystemets opbygning
   6.4 Standard kontoplaner
   6.5 Klassificering af resultat- og balanceposter
   6.6 Artsopdelt resultatopgørelse
   6.7 Funktionsopdelt resultatopgørelse
   6.8 Kontoplan for balancen

7. Resultatopgørelsen

   7.1 Resultatopgørelsen generelt
   7.2 Indtægter
   7.3 Andre driftsindtægter
   7.4 Vareforbrug
   7.5 Andre eksterne omkostninger
   7.6 Personaleomkostninger
   7.7 Af- og nedskrivninger på immaterielle- og materielle anlægsaktiver
   7.8 Andre driftsomkostninger
   7.9 Resultat af kapitalandele
   7.10 Finansielle poster (indtægter og udgifter)
   7.11 Særlige poster
   7.12 Skatter
   7.13 Resultatdisponering

8. Aktiver

   8.1 Aktiver generelt
   8.2 Immaterielle anlægsaktiver
   8.3 Materielle anlægsaktiver
   8.4 Finansielle anlægsaktiver
   8.5 Varebeholdninger
   8.6 Tilgodehavender
   8.7 Værdipapirer
   8.8 Likvide beholdninger
   8.9 Investeringsejendomme

9. Passiver

   9.1 Passiver generelt
   9.2 Egenkapital
   9.3 Hensatte forpligtelser
   9.4 Langfristede gældsforpligtelser
   9.5 Kortfristede gældsforpligtelser

10. Noter og oplysninger uden for balancen

   10.1 Noter og oplysninger uden for balancen
   10.2 Eventualaktiver
   10.3 Eventualforpligtelser
   10.4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
   10.5 Nærtstående parter m.v.
   10.6 Øvrige noter

11. Praktiske hjælpeværktøjer

   11.1 Appendiks og hjælpeværktøjer
   11.2 Eksempel - Artsopdelt resultatopgørelse
   11.3 Eksempel - Funktionsopdelt resultatopgørelse
   11.4 Eksempel - Balance
   11.5 Eksempel - Noter
   11.6 Checkskema ved periodeafslutning
   11.7 Indberetning og sandsynliggørelse af momsen
   11.8 Skabelon til bilag vedr. udbetaling af skattefri godtgørelser
   11.9 Checkliste over materiale til revisor

Bestil Regnskab

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere