HR Jura - stikord i bogen

1

1. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd 8.5
11-timers-reglen 10.4
120-dagesreglen 4.1, 6.5, 8.1, 8.3

2

2. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd 8.5

3

3. meddelelse til det regionale beskæftigelsesråd 8.5
30-dagesreglen 8.6

6

6 måneders-kravet 9.3

8

8-ugersreglen 8.6

A

Adoption 8.6
Advarsel 8.3, 11.2
Afholdelse af ferie i opsigelsesperioden 8.1
Afskedigelse 7.6
Afspadsering af overarbejde i opsigelsesperioden 8.1
Aftjening af værnepligt 7.5
Aktieoptioner 8.6
Alderspension 8.5
Alkohol 10.1
Alkoholmisbrug 10.1
Alkoholpolitik 3.4
Alvorligt syge børn 7.5
Anciennitet 7.5
Andet passende arbejde 9.3
Andre medarbejderrepræsentanter 8.6
Anmeldelse 6.3
Anmeldelse af refusionskrav 7.4
Anmeldelse og dokumentation 6.3
Anmeldelsespligt 10.1
Ansættelsesbevis 10.6
Ansættelsesbevisloven 3.2, 10.6
Ansættelsesforhold 3.1
Ansættelseskontrakt 11.1
Ansættelsespolitik 3.4
Anti-diskriminationsloven 8.6
Arbejdsfrihed 10.4
Arbejdsgiverperioden 6.3, 6.4
Arbejdsgivers refusionsret 7.4
Arbejdsløshedsdagpenge 6.3
Arbejdsmangel 8.6
Arbejdsmarkedsbidrag 10.6
Arbejdsmiljøet 7.1
Arbejdsmiljøloven 10.5
Arbejdsmiljøorganisation 10.5
Arbejdsmiljørepræsentant 10.5
Arbejdsskade 8.3
arbejdssted 8.5
Arbejdssted 4.1
Arbejdstid 4.1
Arbejdstidsloven 10.4
Arbejdstidspolitik 3.4
Arbejdstøj 10.2

B

Bagatelgrænsen 10.2
Barns første sygedag 7.1, 10.4
Barsel 4.1, 8.6
Barsel.dk 7.4
Barsels(løn)politik 3.4
Barselsdagpenge 7.3
Barselsordning 7.3
Barselsorlov 7.1, 7.2, 7.3
Barselspolitik 3.4
Befordringsgodtgørelse 10.2
Beløbsgrænser 10.2
Beskæftigede medarbejdere 7.1
Beskæftigelseskrav 6.3
Beskæftigelseskravet 6.3, 7.3
Bestyrelsesmedlemmer 3.1
Bidrag 7.4
Biologiske faderskab 7.1
Bonus 4.1, 7.3, 8.3, 8.5
Bonusordninger 6.3
Bortadopteret 7.1
Bortfald af retten til sygedagpenge 6.3
Bortseelsesret 10.2
Bortvisning 8.3, 8.4, 11.4
Brugervirksomhed 3.1
Brugsmodeller 9.2
Bruttoskat 10.2
Bruttotrækordning 10.2
Bøde 8.6
Børnepasningsorlov 7.5

C

Computer 10.2
Coronapas 10.8
Coronavirus 10.8
Covid-19 10.8
Covid-19-test 10.8

D

DA-barsel 7.4
Dagpenge 6.3
Dagpengeloven 10.1
Databehandleren 10.1
Datatilsynets 10.1
Dataansvarlig 10.1
Dataansvarlige 10.1
Degradering 4.1
Delt bevisbyrde 8.6
Deltidsansættelse 3.1
Deltidssygdom 6.5
Design 9.2
Direktiv om forretningshemmeligheder 9.4
Direktører 3.1
Direktørvilkår 3.1
Dobbeltbeskatning 10.6
Dokumentation 6.3
Dødfødt 7.1

E

Efterbeskatning 10.2
Egenbetaling 10.2
Elektroniske underskrifter 10.9
Elever 3.1
E-mail adresse 10.1
E-mail politik 3.4
E-mailpolitikker 10.1
Employment contract 11.1
Engangskompensation 9.3
Erhvervshemmeligheder 9.4
EU-domstolen 10.7

F

Faderens indtræden 7.1
Fastholdelsesplan 6.6
Ferie 7.3
Feriegodtgørelse 8.3
Ferielov 5.1
Feriepolitik 3.4
Ferieregler 5.1
Fertililtetsbehandling 8.6
Fertilitetsbehandling 7.1
Firmabil 10.2
Forberedende handlinger 9.1
Forebyggende graviditetsundersøgelser 7.1
Foreningsfriheds-loven 8.6
Forholdsmæssig andel af bonus ved fratræden 8.5
Forholdsmæssige rettigheder 3.1, 3.1
Forkortet ferievarsel 5.1
Forlængelse af sygedagpengeperioden 6.3
Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse 3.1
Forlængelse og udskydelse af forældreorlov 7.1
Forlænget forældreorlov 7.3
Formkrav til medarbejderens opsigelse 8.1
Forretningshemmeligheder 9.4
Forretningskendetegn 9.4
Forretningsrejse 10.2
Forsendelsesrisikoen 8.1
Forsæt eller grov uagtsomhed 6.3
Fortrolige oplysninger i ansættelsesforhold 10.1
Forventet fødselstidspunkt 7.1
Forældreorlov 4.1, 7.1, 8.6
Fratrædelsesaftale 8.5, 11.5
Fratrædelsesgodtgørelse 8.1, 10.2
Fratræder 7.1
Fravær 10.1
Freelancere 3.1
Fri antagelsesret 3.3
Fri avis 10.2
Fri befordring 10.2
Fri bil 10.2
Fri bolig 10.2
Fridøgn 10.4
Fritstilling 8.1, 8.2, 9.1
Frivillig aftale 7.1
Fuld løn 7.3
Fuld skattepligtig 10.6
Fuldtidssygdom 6.5
Funktionærens Uarbejdsdygtighed 7.3
Funktionærer 6.3
Funktionærloven 7.3
Funktionærlovens § 2 b 8.3, 8.3
Funktionærstatus 4.1
Fædreorlov 4.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.6
Følsomme oplysninger 10.1

G

Gamle ferielov 5.1
G-dage 8.6
Genansættelse 8.6
Gennemførelse af en opsigelse 8.1
Gennemsnitsindtægt 6.3
Genoptagelse af arbejde 7.1
Genparter til medarbejderrepræsentanterne 8.6
God databehandlingsskik 10.1
God markedsføringsskik 9.4
Godkendte satser 10.2
Godtgørelse 7.5, 7.6, 8.6, 8.6
Godtgørelsesniveauet 8.3
Gratiale 4.1, 8.3, 8.5
Graviditet 8.6
Graviditet med sygeligt forløb 7.1
Graviditetsbetinget sygdom 7.1, 8.6
Graviditetsorlov 7.1, 7.2, 7.3
Grov misligholdelse 8.4
Grænsegængere 10.6
Gyldighed 9.3
Gyldighedsbetingelser 9.3

H

Handicap 8.1
Helbredsforhold 10.1
Helbredsoplysninger 10.1, 10.1
Helt særligt betroet stilling 9.3
Helårsbolig 10.2
Hjemmearbejdsplads 10.1
Honoraret 6.2
Hospital 7.1
Hviletidsregler 10.4
Høringspligt 10.3

I

Identifikationsnummer 10.6
Ikke-forskelsbehandlingsprincip 3.1
Ikke-funktionærer 3.1
Ikke-følsomme oplysninger 10.1
Ikke-følsomme personoplysninger 10.1
Incitamentsordning 4.1
Indberetning 10.2
Indefrysningsperiode 5.1
Indirekte forskelsbehandling 3.3
Indkomstgrundlag 10.2
Indretning af private kontorarbejdspladser 10.8
Indsigt i ansættelsesforhold 10.1
Indstationering 10.6
Indstationeringsaftale 10.6
Informationsbrev 8.6
Informationspligt 10.3
Inkompetence 10.1
Internetforbindelse 10.2
Internet-politik 3.4
Internet-politikker 10.1

J

Jeppe Høyer Jørgensen 1.1
Jobannoncering 3.3
Jobansøgninger per e-mail 10.1
Jobklausuler 9.3
Jubilæumsgratialer 10.2

K

Kapital pension 10.2
Karrierepolitik 3.4
Klageadgang 6.6
Kollektiv overenskomst 8.5, 10.3
Kombinerede klausuler 9.3
Kommunens betalingsperiode 6.3
Kommunens opfølgningspligt 6.6
Kommunestyrelsesloven 8.6
Kommunikation af en opsigelse 8.1
Kompensation 9.3
Konkurrencehandlinger 9.1
Konkurrenceklausul 4.1, 8.1
Konkurrenceklausuler 9.3
Konsulenter 3.1
Kontant godtgørelse 10.2
Kontrolforanstaltninger 3.4
Kost og logi 10.2
Kreditkortordninger 10.2
Kreditoplysninger 10.1
Krypterede e-mails i ansættelsesforhold 10.1
Kundeklausul 8.1
Kundeklausuler 9.3
Kunder 9.3
Kundklausul 4.1
Kurser 10.2
Kønsfordeling 10.3
Kønsspecifikke stillingsbetegnelser 3.3
Kørekort 10.2
Kåre Wanscher 10.5

L

Ledelsesretten 3.4, 4.1
Ligebehandlingsloven 4.1, 8.6
Ligelønsloven 8.6
Liste over kunder 9.3
Lockout 6.3
Lov om forbud mod forskelsbehandling 10.1
Lov om information og høring af lønmodtagere 10.3
Lov om social service 7.5
Lov om test af medarbejdere 10.8
Lov om tidsbegrænset ansættelse 3.1
Lovlig forfald 6.3
Lovligt forfald 6.1, 8.3
Lovvalgsaftale 10.6
Loyalitetsforpligtelse 8.2
Loyalitetspligt 9.1
Loyalitetspligten 8.2
Lægebesøg 6.3
Lægeerklæring 6.1, 6.2, 6.3
Lægelig vurdering 6.1
Længden 9.3
Løn 4.1, 10.1
Lønbegrebet 7.3
Lønkompensationsordningen 5.1
Lønmodtagerbegrebet 3.1
Lønmodtagerrepræsentanter 8.6, 10.3
Lønpolitik 3.4
Lønudgiften 6.3

M

Markedsføringslovens § 1 9.4
Markedsføringslovens § 19 9.4
Masseafskedigelsesloven 8.6
Medarbejderens anmeldelse af sygdom overfor kommunen 6.3
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 8.6
Medejere 3.1
Medlemmer af samarbejdsudvalg 8.6
Midlertidige ændringer 4.1
Minimalerstatning 8.2, 8.4
Minimums varsel 8.1
Miriam Michaelsen 6.4, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5
Misbrugspolitik 3.4
Miskreditering 9.4
Misligholdelse 6.2, 6.5
Misligholdelse af ansættelsesforholdet 8.3
Mobning 10.1
Modregning 8.2
Mulighedserklæring 6.2

N

Naturalier 7.3
Negativ omtale af arbejdsgiveren 9.1
NemID 10.9
Notice of termination 11.3
Ny ferielov 3.4, 5.1
Nærhedsprincip 10.5

O

Objektive forhold 3.1
Obligatorisk barselorlov 7.1
Omplaceringspligt 7.6
Omvendt bevisbyrde 8.6
Opfindelser 9.2
Opfølgningsforløb 6.6
Ophavsret 9.2
Ophævelse 8.4
Ophævelse af ansættelsesforholdet 6.5
Opsige 6.2
Opsigelse 8.1, 11.3
Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold 8.3
Opsigelse begrundet i virksomhedens forhold 8.3
Opsigelse på grund af sygdom 8.3
Opsigelsesbegrundelse 8.1
Opsigelsesregler 9.3
Opsigelsesscenarier 9.3
Opsigelsestidspunktet 8.3
Opsigelsesvarsel 4.2, 9.3
Opsigelsesvarslerne i funktionærloven 8.1
Orlov 7.6
Orlovsloven 8.6
Overenskomster 7.3
Overgangsordning 7.5
Oversigt over lægeerklæringer 6.1, 6.2
Overtrædelse af en personalepolitik 3.4

P

Parkeringsplads 10.2
Pasning af nærtstående som er døende alvorligt syg eller handicappet 7.5
Pasningsperiode 7.5
Patentbeskyttelse 9.2
Pension 10.1
Pensionsafkastskat 10.2
Pensionsordninger 10.2
Pensionsstyrelsen 10.6
Personalegoder 10.2
Personalehåndbog 3.4
Personalepolitik 3.4
Persondataloven 10.1, 10.1, 10.1, 10.1
Personlighedstest 10.1
Personlighedstest Datatilsynet 10.1
Personoplysninger 10.1
Pligt til forhandling med medarbejderne 8.6
Proportionalitetsprincip 10.1
Provision 7.3, 8.5
Provisionslønnet 6.3
Prøvetid 8.1

R

Rabatter 10.2
Radio- og medielicens 10.2
Ratepension 10.2
Reelle fødselstidspunkt 7.1
Refusion 7.4, 7.5
Refusion af sygedagpenge 6.4
Refusionsret 6.6
Reglementariske forskrifter 3.4
Rejsegodtgørelse 10.2
Rejser 10.2
Rekruttering 10.1
Rekrutterings- og ansættelsespolitik 3.4
Rekrutteringspolitik 3.4
Ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser 7.1
Ret til orlov 7.1
Retningslinjerne for anmeldelse af sygefravær 6.2
Retsstridig tilegnelse 9.1
RKI 10.1
Romkonventionen 10.6, 10.7
RUT 10.6
Rygepolitik 3.4
Rygning 10.1

S

Saglig afskedigelsesgrund 8.6
Sagligt begrundet 8.3
Samarbejdsudvalg 10.3
Samarbejdsvanskeligheder 8.6, 10.1
Samlet bundfradrag 10.2
Sammenlignelig fuldtidsansat 3.1, 3.1
Samtale 6.2
Samtidighedsferie 5.1
Sarbanes Oxley Act 10.1
Selvstændig erhvervsdrivende 3.1
Semi-følsomme oplysninger 10.1, 10.1
Severance agreement 11.5
Sikkerhedsarbejde 10.5
Sikkerhedsbrud i ansættelsesforhold 10.1
Sikkerhedsrepræsentanter 8.6
SIO-bekendtgørelsen 10.5
Skat 10.1
Skatteaftale 10.6
Skatteart 10.2
Skattebegunstigende pensionsordninger 10.2
Skatteberegning 10.2
Skatteloft 10.2
Skattepligtig 10.6
Skatteprocenter 10.2
Skriftlig aftale 7.3
Skriftlig oplysning 9.3
Skriftlig sygemelding 6.2
Skriftlighed 9.3
Smitsomme sygdomme 10.8
Social sikring 10.6
Sociale bidrag 10.6
Sociale netværkstjenester 10.1
Sofie Andersen 8.6, 10.6
Sofie Høeg Madsen 4.2
Sommerbolig 10.2
Speciallægeundersøgelse 6.3
Sportsudøvelse 6.3
Stillingsændringer 4.1
Stofmisbrug 10.1
Strafbare forhold 10.1, 10.1
Strejke 6.3
Strukturændringer 8.6
Studierejser 10.2
Summary dismissal 11.4
Sundhedsarbejde 10.5
Sundhedsbehandling 10.2
Suspension 8.1, 8.2
Sygdom 10.1
Sygedagpenge 6.3
Sygedagpengebeløb 6.3
Sygedagpengeblanketter 6.5
Sygedagpengeforsikring 6.3
Sygedagpengeloven 6.3, 6.4
Sygedagpengereform 6.3
Sygefravær 10.1
Sygefraværsaftale 6.6
Sygeligt forløb 7.1
Sædvanlige graviditetsgener 7.1

T

Tabsbegrænsningspligt 8.2, 9.3
Tantieme 8.3, 8.5
Tavshedspligt 8.2, 9.1, 10.3
Telefon 10.2
Test af medarbejdere 10.8
Tidsbegrænsede ansættelse 3.1
Tidsubegrænset ansættelse 8.1
Tilknytning til arbejdsmarkedet 6.3
Tillidsmandsbeskyttelse 8.6
Tillidsrepræsentanter 8.6
Torterstatning 8.4
Tro- og love-erklæring 6.2

U

Uarbejdsdygtighed 6.1
Uddannelser 10.2
Uddannelsespolitik 3.4
Udeblivelse 6.2
Udenlandske eksperter 10.2
Udenlandske pensionsordninger 10.2
Udlæg efter regning 10.2
Udstationering 10.6
Udstationeringsaftale 10.5
Udstationeringsdirektiv 10.6
Udstationeringslov 10.6
Umiddelbar tilknytning 6.5
Underretningspligt 7.5
Usaglig opsigelse 8.3

V

Vaccination 10.2
Vanvidskørsel 10.10
Varemærker 9.2
Varighedserklæring 6.2
Videoovervågning 3.4, 10.1
Vikarbureau 3.1
Vikarbureauer 9.3
Vikarer 3.1
Virksomhedsbegrebsbekendtgørelsen 8.6
Virksomhedsoverdragelse 9.3
Virksomhedsoverdragelsesloven 8.6
Værnepligtorlov 7.5
Værnepligtsorlovsloven 8.6
Væsentlig misligholdelse 8.4
Væsentlig ændring 4.2
Væsentlige vilkår 3.2

W

Warning 11.2
Warrants 8.6
Whistleblower systemer 10.1
Whistleblowerloven 10.11
Whistleblowerordning 10.11

Ø

Øremærket 7.3

Bestil HR Jura

BASIS
PREMIUM
Trykt håndbog
 
 
Online håndbog
 
 
Årligt kursus
 
 
Opdateringer
 
 
Q&A
 
 
Pris 4480,- 4980,-
  Bestil Bestil

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

Vi er stolte af vores kundeliste, der dækker en bred vifte af private, små og store virksomheder samt offentlige institutioner. Er du endnu ikke kunde, kan du læse mere om, hvordan vi kan hjælpe dig

 • Novo Nordisk
 • Genmab
 • Maersk Broker
 • Nordea
 • Pandora
 • Grundfos
 • Arla Foods
 • Den Kongelige Civilliste
 • Region Hovedstaden
 • Aarhus Kommune
 • Sygeforsikringen Danmark
 • Det Kongelige Teater
 • CBS
 • 3F
 • Bogholderi Hjørnet
 • Strates Maskinfabrik
 • Legro Gartneri
 • Fleggaard
 • 3x53 Transport
 • Tivoli
 • ...med flere